Viipurin Uuden ja Karjalan Yhteiskoulun seniorit ry

Yhdistys

Senioriyhdistyksen perustaminen ja tavoitteet

Ensimmäinen neuvottelu yhdistyksen perustamisesta pidettiin rehtori Matti Kohvakan ja kapteeni Kalevi Talikan aloitteesta 17.11.1954 Arkadian Yhteiskoululla, jossa Karjalan Yhteiskoulu silloin toimi.  Läsnä olivat heidän lisäkseen Anna-Liisa Silventoinen o.s. Kalske, Ville Aroniemi, Eiler Hultin, Esko Nenonen ja Lauri Salmi.

Yhdistysrekisteriin seura merkittiin 09.03.1955.

Yhdistyksen tarkoituksena sääntöjen 2. pykälän mukaan on olla Viipurin uuden yhteiskoulun ja Karjalan yhteiskoulun entisten ja nykyisten opettajien sekä entisten oppilaiden yhdyssiteenä, lujittaa toveruustunnetta sekä ylläpitää harrastusta ja kiintymystä entistä koulua kohtaan.

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta.  Johtokuntaan kuuluu vuodesta 1961 lähtien kuusi kolmeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä.  Vuosikokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat, tilit ja tilinpäätös sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
Tilaisuudessa kuullaan myös toimintakertomus ja toimintasuunnitelma.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseniksi saattoi liittyä jokainen Viipurin uuden yhteiskoulun
ja Karjalan yhteiskoulun koulussa toimiva tai entinen opettaja sekä entinen oppilas.

 

SÄÄNNÖT

1 §
Yhdistyksen nimi on Viipurin Uuden ja Karjalan Yhteiskoulun seniorit ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on olla Viipurin Uuden Yhteiskoulun ja Karjalan Yhteiskoulun entisten ja nykyisten opettajien sekä entisten oppilaiden yhdyssiteenä, lujittaa toveruustunnetta sekä ylläpitää harrastusta ja kiintymystä entistä koulua kohtaan.  Tässä tarkoituksessa yhdistys 1) järjestää jäsenilleen tilaisuuksia toistensa tapaamiseksi ja koulumuistojen elvyttämiseksi; 2) järjestää yhteisiä juhlia ja illanviettoja; 3) pitää luetteloa koulun entisistä oppilaista; 4) kokoaa koulumuistelmia ja kaskuja  sekä kouluun liittyvää kuva-aineistoa; 5) ylläpitää yhteyttä koulun teinikuntaan ja avustaa vapaita kulttuuripyrkimyksiä; 6) perustaa jäseniltä kootuista tai muuten kerätyistä varoista rahasto- ja koulun lähellä olevien tarkoitusperien hyväksi  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja yleisiä varain keräyksiä hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan.

3 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Viipurin Uuden Yhteiskoulun ja Karjalan Yhteiskoulun entinen ja nykyinen opettaja ja entinen oppilas.

4 §
Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosijäseniä tai ainaisjäseniä, joiden jäsenmaksuista vuosikokous määrää.

5 §
Yhdistyksen toimintaan erikoisen innokkaasti ja tuloksellisesti osaa ottaneen jäsenen tai muuten yhdistykselle huomattavia palveluksia tehneen tai yhdistyksen tarkoitusperiä merkittävällä tavalla edistäneen henkilön voi yhdistyksen vuosikokous johtokunnan ehdotuksesta kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi kun vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevista jäsenistä sitä kannattaa.

6 §
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen johtokunta.

7 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja ilmoitetaan siitä samoin kuin ylimääräisestä kokouksestakin jossakin vuosikokouksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään viikkoa ennen kokousta tai kullekin jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä.

8 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) esitetään johtokunnan tili- ja toimintakertomus sekä tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta; 2) esitetään tilintarkastuskertomus ynnä johtokunnan lausunto tilintarkastajien mahdollisesti tekemien muistutusten johdosta; 3) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä käsitellään ja päätetään  muista tähän liittyvistä toimenpiteistä; 4) päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; 5) valitaan johtokunnan jäsenet; 6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;  7) vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksut, maksujen suuruus sekä niiden maksuaika; sekä 8) käsitellään ja päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

9 §
Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni.  Valtakirjalla ei saa äänestää.

10 §
Asiat ratkaistaan, näissä säännöissä mainittuja tapauksia lukuunottamatta, yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,  vaaleissa arpa.

11 §
Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii johtokunta.  Johtokuntaan kuuluu vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi valittuina kuusi varsinaista (6) jäsentä.
Johtokunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain kaksi jäsentä, kahtena ensimmäisenä vuotena erovuoroon tulevat määrää arpa.

12 §
Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan ja sihteerin.  Hallituksen kutsuu kokoon puheenjohtaja tarpeen vaatiessa.  Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

13 §
Johtokunnan tehtävänä on: 1) edustaa yhdistystä; 2) pitää yhdistyksen jäsenistä luetteloa;  3) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistaa niissä esitettävät asiat; 4) valvoa ja huolehtia, että kokousten päätökset pannaan täytäntöön; 5) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä laatia vuosikokoukselle kirjallinen vuosi- ja tilikertomus edellisen vuoden toiminnasta.

14 §
Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä johtokunnan jonkun muun jäsenen kanssa.

15 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on ennen seuraavan maaliskuun ensimmäistä päivää jätettävä tilintarkastajille.  Heidän on annettava lausuntonsa yhdistyksen tileistä ja hallinnosta ennen saman vuoden maaliskuun loppua.

16 §
Yhdistyksen purkaminen ja näiden sääntöjen muuttaminen vaatii, että 4/5 yhdistyksen kokouksessa läsnäolleista on tällaista päätöstä kannattanut.

17 §
Jos yhdistys purkautuu joko omasta tai tuomioistuimen päätöksestä, on yhdistyksen  varoista muodostettava stipendirahasto, joka luovutetaan Karjalan Yhteiskoulun hoitoon ja hallintaan yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

18 §
Muissa kohdin noudatettakoon mitä laki yhdistyksistä päättää.